งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการอุตสาหกรรมครั้งที่  1

2 กรกฎาคม 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรม ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกริเริ่มและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ทำการวิจัย

ทั้งนี้ทุกบทความทางวิชาการจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับงานทางวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

กำหนดการ

   •  ส่งบทความได้ที่ wasawat@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560
   •  ประกาศผลการพิจารณาบทความภายใน 25 มิถุนายน 2560
   •  ลงทะเบียนร่วมงานภายใน 30 มิถุนายน 2560
   •  งานสัมมนาทางวิชาการ 2 กรกฎาคม 2560 (กำหนดการนำเสนอจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

กรรมการประเมินบทความ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
   •  ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   •  ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   •  ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
   •  ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
   •  อ.ดร.ธนาพล ตันติสัตยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
   •  รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์
   •  รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์
   •  ผศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
   •  ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว
   •  ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช
   •  ผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

ค่าลงทะเบียน

   •  3,000 บาท สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายนอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   •  ฟรี สำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Download Template (.docx)


Download Template (.pdf)

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่
โทร. 053944125 #107
แฟกซ์. 053944185
อีเมลล์ industrial.engineering.cmu@gmail.com