งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการอุตสาหกรรมครั้งที่  3

7 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรม ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกริเริ่มและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ทำการวิจัย

ทั้งนี้ทุกบทความทางวิชาการจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับงานทางวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

กำหนดการ

   •  ส่งบทความได้ที่ s.santiteerakul@gmail.com และ CC: industrial.engineering.cmu@gmail.com ภายในวันที่ 27 มิถุนายน  2562
   •  ประกาศผลการพิจารณาบทความภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
   •  งานสัมมนาทางวิชาการ วันที่  7 กรกฎาคม 2562

กรรมการประเมินบทความ

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
   •  ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   •  ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   •  ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) 
   •  ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) 
   •  อ.ดร.ธนาพล ตันติสัตยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
   •  รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ 
   •  รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ 
   •  รศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว 
   •  ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว 
   •  ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช 
   •  รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ 
   •  อ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล

ค่าลงทะเบียน

   •  3,000 บาท สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายนอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   •  ฟรี สำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Download Template (.docx)  สามารถ download ได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/download/105/


ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่
โทร. 053944125 #107
แฟกซ์. 053944185
อีเมลล์ industrial.engineering.cmu@gmail.com