งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ
การจัดการอุตสาหกรรม  วิศวกรรมโลจิสติกส์ ครั้งที่  6

ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรม ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ถูกริเริ่มและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ทำการวิจัย

ทั้งนี้ทุกบทความทางวิชาการจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการอุตสาหกรรมครั้งที่ 6 นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับงานทางวิชาการของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ) ได้เป็นอย่างดี

กำหนดการงานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม  วิศวกรรมโลจิสติกส์  ครั้งที่  6

(จะจัดปีละ 1 ครั้ง  และนศ.ต้องเข้าร่วมตามเงื่อนไขสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ)

1.  ส่งบทความที่เขียนตาม temples  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูเรียบร้อยแล้ว  (file PDF.)   โดยตั้งชื่อ file “ชื่อและนามสกุล รหัสนศ.” 

2. upload ใน google drive   งานสัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม  วิศวกรรมโลจิสติกส์ ครั้งที่  6

https://drive.google.com/drive/folders/1aOSJMwJMgVHx9wNx8907bsVUSUi5NiUL?usp=sharing

และสร้าง folder  ตั้งชื่อ folder  “(ตัวย่อหลักสูตรIM  IE  Logistics) ชื่อและนามสกุล”

3. ลงทะเบียนนำเสนอที่ https://forms.gle/jH5wGogFc9YnGbVX6    ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2564  (จะปิดระบบกรอกข้อมูล วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.)

4. กรรมการส่งผลกลับและแจ้งนักศึกษาแก้ไข    จะแจ้งในใน folder ของนักศึกษาที่ได้ upload file ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

5. นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  ส่งบทความได้คืนใน folder เดิม  (ขอ FILE PDF  ) โดยตั้งชื่อ file “บทความแก้ไข ชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา  ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

6. งานสัมมนาทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. (โดยจะแจ้งลำดับในการนำเสนออีกครั้งคะ)


กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย      

   •  ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ       มหาวิทยาลัยนเรศวร

   •  ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  •  ผศ.ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)

   •  ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

   •  อ.ดร.ธนาพล ตันติสัตยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กรรมการภายในมหาวิทยาลัย        

   •  รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์

   •  รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์

   •  รศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

   •  ผศ.ดร.วสวัชร นาคเขียว

   •  ผศ.ดร.วริษา วิสิทธิพานิช

   •  รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

   •  อ.ดร.สาลินี สันติธีรากุล

ค่าลงทะเบียน

  -3,000 บาท สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายนอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  -ฟรี สำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Download Template (.docx)  สามารถ download ได้ที่ http://ie.eng.cmu.ac.th/IE2014/download/105

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่
โทร. 053944125 #107
แฟกซ์. 053944185
อีเมลล์ industrial.engineering.cmu@gmail.com